Koordinerande eining

Koordinerande eining skal bidra til å sikra heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar. Eininga har eit overordna ansvar for individuell plan og koordinator. Ansvaret gjeld alle brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester

Koordinator kan ein ha rett på dersom ein treng koordinerte tenester over lang tid.

Individuell plan er eit reiskap til samarbeid mellom brukar og tenestene og bidreg til at alle jobbar etter dei same måla.

Koordinerande eining er knytt til tenestekontoret i Etne kommune.

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester

Kontaktinformasjon

Anita Staurland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 53 75 81 15
Mobil 48 89 86 63
Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne