Koordinerande eining

Kommunen har ei koordinerande eining for rehabilitering og habilitering. Koordinerande eining tek i mot melding om behov for rehabilitering og habilitering og har ei oversikt over aktuelle tenester i kommunen. Koordinerande eining oppnevnar  koordinator for pasient/brukar med behov for langvarig og koordinerte helse- og omsorgstenester. Ein koordinator vil og ta initiativ til individuell plan om det er ønskeleg.

Kontaktinformasjon

Tinghuset
E-post
Telefon 53 75 80 00

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne