Koordinerande eining

Kommunen har ei koordinerande eining for rehabilitering og habilitering. Koordinerande eining tek i mot melding om behov for rehabilitering og habilitering og har ei oversikt over aktuelle tenester i kommunen. Koordinerande eining oppnevnar  koordinator for pasient/brukar med behov for langvarig og koordinerte helse- og omsorgstenester. Ein koordinator vil og ta initiativ til individuell plan om det er ønskeleg.

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Sjoarvegen 2
5590 Etne