Krisesenter

Omtale

Treng du ein stad å bu i ein akuttsituasjon eller nokon å snakke med, nokon du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med eit krisesenter, og alle dei tilsette har teieplikt. Vi kan blant anna tilby deg:

  • Eit menneske som lyttar til det du vil fortelje
  • Informasjon om rettar, råd og rettleiing på telefon eller ved oppmøte 
  • Eit mellombels tilbod om ein stad å bu for deg og barna dine. 
  • Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fysisk skilde 
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstansar

Vald, mishandling og overgrep er eit stort samfunnsmessig problem, med alvorlege konsekvensar for dei som blir råka.

Krisesenter er ei lovpålagt teneste.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere kva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikkje kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet saman finne ein stad å bu for deg.

For kontakt med Krisesentervest IKS:

HAUGESUND TLF 52 72 98 84

STORD TLF 53 41 12 12 

http://krisesentervest.no

 

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar i nære relasjonar. Krisesenteret tilbyr ikkje hjelp til valdsutøvaren.

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste etter krisesenterlova.

Lover

Krisesenterlova

Forskrifter

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

Praktiske opplysninger

Kontaktinformasjon

Ansvarleg eining
Avdeling: Helse
Leiar: Hilde Høyland

Kontaktpersonar

Hilde Selland (Kommunalsjef Helse og Omsorg)
Telefon: 53 75 81 21
Epost: hilde.selland@etne.kommune.no

Kontaktinformasjon

Krisesenter Vest IKS
E-post
Telefon 52 72 98 84

Krisesenter Vest IKS avdeling Stord
Telefon 53 41 12 12