Helsetenester i heimen - heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som har behov for helse- og omsorgstenester i heimen. Tenesta blir ytt i din eigen bustad heile døgnet, og kan tildelast alle aldersgrupper.

Formålet med tenesta er å gje deg naudsynt og forsvarleg helsehjelp, og bidra til at du skal kunna bu i eigen bustad så lenge som mogleg.

Heimesjukepleie er for deg som

 • har behov for helsefagleg oppfølging i heimen
 • har kortvarig behov for opplæring for å ivareta di eiga helse (døme: støttestrømper, injeksjonar, tekniske hjelpemidlar)

Heimesjukepleie er ikkje for deg som

 • treng akutt medisinsk/kirurgisk og/eller psykiatrisk behandling som blir ytt av lege eller spesialisthelseteneste
 • sjølv kan oppsøkje legekontor for ulike tenester, til dømes sårskift, skift av urinkateter, blodprøvar eller ulike injeksjonar
 • treng medisinsk oppfølging som krev kontinuerleg eller langvarig tilsyn 

Før varig teneste blir tildelt skal tenesta prøva ut eller vurdera

 • tilrettelegging av bustad
 • kvardagsrehabilitering/opplæring
 • velferdsteknologiske eller andre tekniske hjelpemidlar
 • praktisk bistand – personleg hjelp – heimehjelp
 • lågterskeltilbod som støttesamtale eller dagtilbod, samt tilbod frå Frivilligsentralen

Heimesjukepleia kan hjelpa deg med

 • oppfylging av ernæringssituasjon
 • hjelp til personleg hygiene og toalettbesøk
 • hjelp til førebyggjande tiltak, rettleiing og rehabilitering
 • lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Dette blir planlagt i samråd med deg og dine nærmaste.
 • hjelp til handtering av medisinar. Dersom elektronisk medisineringsstøtte er mogleg for deg, vil dette alltid verte vurdert som første val
 • symptomlindring og smertebehandling
 • behov for behandling, observasjon og oppfylging av sjukdom som er tilordna av lege/spesialisthelsetenesta, til dømes:
  • oppfølging av stomipleie, kateterisering og sårstell
  • målingar som temperatur, blodtrykk, puls, blodsukker eller anna.
  • væskebehandling og ernæring intravenøst dersom det kan gis subcutant, via sonde, PEG eller piccline, CVK. (Merk: gis ikkje via PVK)
 • tilsyn til personar med kognitiv svikt eller behov for ekstra trygging i overgangar der ein ikkje kan nytte tryggleiksalarm eller anna sensorteknologi

Når du har fått heimesjukepleie forventar me av deg og dine pårørande

 • at du/de har naudsynt utstyr til å utføra målingar i heimen til dømes blodsukkerapparat og temperaturmålar
 • at du har naudsynt utstyr som reine klede, handkle og personlege hygieneartiklar tilgjengeleg
 • at du sjølv ordnar med følgje ved besøk hos lege/spesialist og andre offentlege kontor samt bestilling/avbestilling/endring av timar til lege, spesialist, tannlege, fotpleie, frisør o.a.

Økonomi

Tenesta er gratis.

Aktuelt regelverk

Brosjyre og tilbod

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen

Skjema

Søknad om helse- og omsorgstenester

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Lise Maria R Mæland
Leiar
E-post
Telefon 53 75 85 58
Mobil 46 89 71 85