Helsetenester i heimen

Omtale

Formålet med tenesta er å gje heimebuande personar nødvendig og forsvarleg helsehjelp, på same tid som  grunnleggande behov vert dekte slik at brukaren kan bu i eigen bustad så lenge som mogleg.

Tenestene skal ytas på ein slik måte at brukaren opprettheld eller forbetrar sitt funksjonsnivå så langt som mogleg.

Før varige hjelpetiltak etableras skal tilrettelegging  av bustad, omsorgsteknologi/ tekniske hjelpemidlar, kvardagsrehabilitering og annan form for rehabilitering/opplæring være prøvd eller vurdert.

Helsetenester i heimen kan innebere:

 • Legemiddeladministrering og/eller oppfylging.
 • Spesiell oppfylging av smertebehandling.
 • Oppfylging av ernæringssituasjon.
 • Behov for behandling, observasjon og oppfylging av akutt sjukdom.
 • Behov for behandling, observasjon og oppfylging etter utskriving frå sjukehus.
 • Behov for støttesamtaler og andre tiltak som fylgje av psykiske lidingar til ulike brukargrupper.
 • Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner.
 • Hjelp til å førebyggje komplikasjonar på grunn av sjukdom.
 • Leggje til rette for lindrande behandling og omsorg for personer med kort forventa levetid og som ynskjer å døy heime.
 • Kontakt med kreftkoordinator som eit lav terskel tilbod uavhengig om man har andre tenester. Sjå eiga tenestestandard.
 • Kontakt med demenskoordinator som eit lav terskel tilbod uavhengig om man har andre tenester. Sjå eiga tenestestandard.
 • Tryggleiksalarm eller andre omsorgsteknologiske løysningar der dette bidreg i behandlinga eller til å gi tryggleik i ein særskilt helse messig situasjon. Sjå eiga tenestestandard.

Tenesta omfattar ikkje:

 • Sår behandling, injeksjonar og prøvetaking til brukar som kan oppsøkje legekontor.
 • Brukar som har familie i nærleiken må sjølv  sørgje for nødvendig følgje ved besøk hos lege/spesialist og andre offentlege kontor, samt bestilling / avbestilling / endring av timar til lege, spesialist, tannlege, fotpleie, frisør o.a.
 • Hjelp til å administrere medisiner ved hjelp av dosett eller multidose vert ikkje gitt  til brukarar som har pårørande som kan meistre denne oppgåva.

Målgruppe

Heimebuande som er avhengig av hjelp i eigen heim for å få dekkja grunnleggande helse- og omsorgsbehov, og som ikkje sjølv kan oppsøkje helsehjelp pga sjukdom eller funksjonsnedsetting, eller som av andre grunnar har behov for at helsetenesta ytes i heimen. Helsetenester i heimen vert gitt til personar i alle aldersgrupper.

Kriterium/vilkår

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon, som avgjer:

 • Kva hjelp pasienten har rett til.
 • Kva kompetanse den som yter hjelpa skal ha.
 • Omfanget på tenesta.
 • Kor lenge tenesta skal ytas.

Kartlegging av pasientens behov med iplos vurdering, skal gjennomførast.

Medisinske opplysningar frå fastlege skal innhentast.

Kommunen stiller krav om at søkjar tillèt montering /plassering av naudsynte hjelpemiddel i eigen heim for at hjelpepersonell kan utføre arbeidet.

Kommunen forventar at søkjar legg forholda til rette for eit forsvarleg arbeidsmiljø, med tanke på at tenesteytar har mogleghet for god handhygiene (såpedispenser og tørkepapir), fysisk belastning, romtemperatur, husdyr og røyk.

Vegar skal vera brøyta og strødde slik at tenesteytar kjem fram til heimen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Brosjyre Demenskoordinator (PDF, 459 kB)
Brosjyre Kreftkoordinator (PDF, 470 kB)
Kvardagsrehabilitering (PDF, 2 MB)
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn (PDF, 545 kB)

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om heimesjukepleie, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

Skjema

Søknad om helse- og omsorgstenester

Vedlegg

Du må leggje ved ei fullmakt dersom det er ein annan som søkjer for deg.

Søknadsfrist

Søknadane vert handsama fortløpande.

Søknaden sendast til

Etne kommune, Tenestekontoret v/pleie og omsorg
Sjoarvegen 2
5590 Etne
Telefon: 476 17 133

Sakshandsaming

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Sakshandsamingstid

Kommunen skal handsama saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, kan du klage vidare til helsetilsynet i fylket.

Du kan òg klage på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til Etne kommune v/ pleie og omsorgsleiar.

Kontaktinformasjon

Ansvarleg eining

Avdeling: Pleie og omsorg
Leiar: Halleland, Doreen

Kontaktpersonar

Doreen Halleland (Pleie og omsorgsleiar)
Mobil: 41692464

Kontaktinformasjon

Anita Gravelsæter
Avdelingsleiar, Etne
E-post
Telefon 53 75 81 58
Mobil 908 79 584
Lise Maria Mæland
Avdelingsleiar, Skånevik
E-post
Telefon 53 75 85 58
Mobil 468 97 185