Matombering

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemma som bur heime

Kriterium/vilkår

  • Brukeren skal ikkje vera i stand til å laga middag sjølv.
  • Tilkjørte måltider må være naudsynt for å oppretthalde forsvarleg ernæringstilstand, dvs ernæringsstatus skal kartleggast.
  • Brukar må være heime på avtalt tidspunkt for levering.
  • Endring i bestilling må varslas innan kl 14.30 dagen i forveien, eller på siste arbeidsdag før helg og høgtid.
  • Brukar må ha mikrobølge omn.

Pris for tenesten

Pris blir fastsatt årleg i kommunestyret, sjå vedlagt taksthefte.


Taksthefte

Regelverk

Tenesta er ikkje lovpålagd. Matlevering kan bli gjeven for å dekkje eit hjelpebehov som gjev rett på tenesta. I slike tilfelle blir tenesta gjeven etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå blant anna helse- og omsorgstenestelova § 3-2 Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Praktiske opplysninger

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om matlevering, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkommande ha fullmakt.

Skjema

Søknad om helse- og omsorgstenester

Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Søknadsfrist

Søknader vert handsama fortlaupande

Søknaden sendast til

Etne kommune, Tenestekontoret
Sjoarvegen 2
5590 Etne
Telefon: 476 17 133

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig eining

Avdeling: Pleie og omsorg
Leiar: Halleland, Doreen
Telefon: 53 75 81 42
Mobil: 416 92 464

Kontaktpersonar

Anita Gravelsæter
Telefon: 53 75 81 58
Mobil: 908 79 584