Praktisk bistand - heimehjelp

Praktisk bistand er eit tilbod til deg som treng hjelp til reingjering og andre grunnleggjande praktiske oppgåver. Målet er at du skal vere i stand til å bu heime lengst mogleg. Ved behov vil ein prioritera den som har betydeleg helsesvikt, og/eller er avhengig av omfattande hjelp i heimen for å førebyggja innlegging i institusjon.

Praktisk bistand er for deg som

 • ikkje klarer å stella heimen din sjølv og treng hjelp til reingjering av rom i bustaden som er i dagleg bruk
 • har eit særleg behov for hjelp på grunn av sjukdom, funksjonshemming, eller av andre årsaker
 • har bruk for bistand for å vera sjølvhjelpen i eigen heim
 • har behov for hjelp til å bestille matvarer, fordi du ikkje har pårørande eller andre som kan hjelpe med dette
 • treng hjelp til vask av tøy
 • ved kortvarig sjukdom hos føresett med behov for hjelp til å oppretthalde omsorgsevne for barn med  langvarige, samansette helse- og omsorgstenester

Praktisk bistand er ikkje for deg som

 • er i stand til å dra nytte av tenesta som blir tilbydd av andre/private
 • bur med andre som kan utføra arbeidet, eller som kan lære å gjera det

Før varig teneste blir tildelt skal tenesta prøva ut eller vurdera

 • tilrettelegging av bustad
 • kvardagsrehabilitering/opplæring
 • tekniske hjelpemidlar som til dømes robotstøvsuger

Praktisk bistand kan omfatta

 • reingjering av rom som er i dagleg bruk av søkjar (stova, kjøkken, soverom, bad, gang)
 • enkel oppvask og hjelp til å ta ut vanleg hushalds søppel
 • sengeklede skiftes normalt kvar 2. veke
 • klede kan vaskast etter behov i vaskemaskin
 • søkjar som har behov for matvareinnkjøp kan få hjelp til bestilling
 • vask av vindauge i rom som er i dagleg bruk, inntil 2 gangar per år (føresett at ein kan vaska vindauga frå golv, dette går av ordinær tid)

Praktisk bistand omfattar ikkje

 • tillaging av middag
 • stryking, bakst, pussing av sølvtøy og messing
 • stor reingjering av tak og vegger, boning av golv, innvendig vask av skap, ta ut store og tunge teppe og liknande
 • reingjering av rom som ikkje er i dagleg bruk av søkjar
 • reingjering av trapper/gang/andre fellesareal i burettslag/private bustadar
 • kjeller og loftsrydding/vasking
 • oppgåver i forbindelse med gjester og vaksne heimebuande born. Lage i stand til selskap. Rydde og vaske opp etter besøkjande
 • vask av altan/terrasse
 • hagearbeid
 • hjelp til husdyrhald
 • hjelp til flytting
 • generelt barnepass
 • snømoking/strøing
 • pynte til og rydde etter høgtider

Praktisk bistand omfattar normalt heller ikkje

 • støvtørking
 • bera inn ved og fyra i vedomn

Når du har fått praktisk bistand kan du og dine pårørande forventa

 • at du får eit vedtak som konkret forklarer kva hjelpa skal bestå av
 • at du får eit fast tidspunkt for den tildelte hjelpa – dette kan endrast etter avtale
 • at du får beskjed før kl. 09.00 dersom det blir endring i forhold til avtalt tidspunkt for hjelp

Når du har fått praktisk bistand forventar me av deg og dine pårørande

 • at du sjølv utfører dei oppgåvene som du kan klara
 • at du har naudsynt funksjonelt utstyr tilgjengeleg som støvsugar, mopp, filler, vaskemiddel
 • at du/de gir tilbakemelding til avdelingsleiar dersom du ikkje er nøgd med tenesta
 • at du er til stades når tenesta blir utført. Dersom du ikkje er heime utgår hjelpa. 
 • at du avbestiller seinast dagen før innan kl. 15.00
 • at du betalar for hjelp som ikkje er avbestilt i tide

Økonomi

Sjå kommunens taksthefte. Du vil få eige betalingsvedtak.

Aktuelt regelverk

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne