Velferdsteknologi - tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm skal gje deg tryggleik i eigen bustad og bidra til at du kan bu lengst mogleg i eigen heim. Det finst ulike sensorar ein kan tilknytte tryggleiksalarmen, til dømes sengealarm, døralarm, røyrslealarm, røykdetektor, fallalarm og epilepsialarm.

Tryggleiksalarm er for deg som

 • er eldre, funksjonshemma, eller har andre grunnar til behov for alarm. Einslege blir prioritert.
 • har redusert mobilitet med fare for fall
 • opplev tryggleik ved å ha alarm

Når du har fått tryggleiksalarm kan du og dine pårørande forventa

 • at heimetenesta blir tilkalla av responssenteret og rykker ut til deg dersom du treng hjelp  
 • at det kan ta mellom 30 og 45 min før heimetenesta kan vera hjå deg. Dette avhenger av køyretid og kor raskt ein får avslutta pågåande oppgåve på forsvarleg måte. Ring 113 om du har akutt behov for medisinsk hjelp

Når du har fått tryggleiksalarm forventar me av deg og dine pårørande

 • at du ber alarmsmykket heile døgnet
 • at du ikkje bruker alarmen dersom du kan nytte telefon
 • at du tillèt montering av nøkkelboks ved hovudinngang/ytterdør og har tilgjengeleg nøkkel som skal oppbevarast i nøkkelboksen
 • at du erstattar alarmen/alarmsmykket ved tap eller skade
 • at du syt for at kontakten til alarmen alltid er tilkopla
 • at du gir beskjed til heimetenesta  ved reiser og lengre fråvær

Økonomi

Sjå kommune sitt taksthefte

Aktuelt regelverk

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne