Helse og omsorg

Etne helsesenter
Etne helsesenter

Etne kommune har eit helsetenestetilbod som omfattar både helsefremmande og førebyggande tenester, samt helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg midlertidig i kommunen.

Det er kommunestyret som har vedteke tenestestandar for Etne kommune, som seier noko om kva pleie- og omsorgstenester kommunen tilbyr.


Kontaktinformasjon


Godkjent tenestestandard
 

Helse- og omsorgstilbod i Etne kommune


Søknadsskjema helse- og omsorgstenester


Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.Samarbeidsavtalene mellom Etne kommune og Helse Fonna
 

Helseleiar: Hilde Høyland
Pleie- og omsorgsleiar: Reidun Holmefjord Børve
I menyen til venstre finn ein nærare informasjon om dei enkelte tenestene.
 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut