Helsestasjon - Skulehelseteneste

Oppdatert: 30.03.2020 12:36
Generelt
Omtale

 

Helsestasjonen mottek fødselsmelding frå barselavdelinga etter fødsel. Etter heimkomst tek me kontakt med dykk og tilbyr heimebesøk så snart som mogleg, og helst innan 10 dagar.

 Me jobbar etter lågterskelprinsippet, det vil seie at det skal vere låg terskel for å ta kontakt med oss.

Me legg stor vekt på å styrke samspel og tilknytning mellom foreldre og barn, og tidleg innsats.

Helsetilbod til nytilflytta flyktningar/asylsøkjarar.

Tuberkulosearbeid 

Reisevaksinasjon

NB! Sjuke barn skal ikkje takast med på helsestasjonen. Kontakt då lege dersom behov.

Det er to helsestasjonar i Etne kommune,  i Etne og i Skånevik.

 

 

 

 

 

Reisevaksine

Etne helsestasjonen tilbyr reisevaksine til barn og vaksne. Ta kontakt med oss for avtale. Hugs å vere ute i god tid før reisa!

 

 

Målgruppe

Gravide, barselkvinner, foreldre til nyfødde, barn i alderen 0-5 år. Barn og ungdomar opp til 20 år tilhøyrer også målgruppa for helsestasjonen, men som oftast gjennom skulehelsetenesta eller helsestasjon for ungdom. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande

 

 


Amming og mat til spedbarn
Barn i fleirspråklege familiar
Barnevaksinasjonsprogrammet
Dette skjer på svangerskapskontrollene
Helsenorge, nettsted for gravide
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Barn og unge er også pårørende
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonsbrosjyre
Skulehelsetenesta
Helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsenorge.no)
Hjelpetilbud i kommunen
Kostverktøyet
Samarbeidspartnarar

Me samarbeidar lege, fysioterapeut og jordmor , psykisk helse/rustenesta og spesialisthelsetenesta. I tillegg barnehagar, skular og ppt og barneverntenesta

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Smittevernlova § 3-8
Pasient- og brukarrettslova kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Lover
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Rettleiing
Helsestasjon 0-5 år
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for anten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Du kan også klage til Statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Elin Grindheim Hovda (Leiande helsesøster)
Telefon: 53758108
Mobil:
Telefaks:
Epost: elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2020-03-30 12:36