Du er her: Heim Tenester A-Å

Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

Oppdatert: 16.08.2018 15:29
Generelt
Omtale

Asylsøkjarar, flyktningar og familiesameinte som bur eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstenester på same måten som alle andre.

Målgruppe

Spesiell merksemd og oppfølging skal gjevast til asylsøkjarar, flyktningar og familiesameinte frå område der det er høg risiko for bestemte infeksjonssjukdommar eller som til dømes

  • har vore utsette for tortur og andre alvorlege traume
  • ikkje har familie/nettverk
  • er mindreårige og kjem aleine til Noreg
  • er gravide
  • er einslege forsørgjarar
  • har vore utsette for valdtekt eller annan seksualisert vald
  • er kjønnslemlesta eller står i fare for å bli det
  • har (teikn på) psykiske problem
Kriterium/vilkår

For personar under 18 år er det ikkje eit vilkår at personen har lovleg opphald. For personar over 18 år som har ulovleg opphald, gjev lova berre rett til akutt helsehjelp.

Regelverk

Dette er lovpålagde tenester. Sjå:

Helse- og omsorgstjenestelova kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Pasient- og brukerrettighetslova § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten


Lover
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Kommunen vil sjølv sørgje for at flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte får tilbod om helse- og omsorgstenester i primær- og spesialisthelsetenesta.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Kjetil Solvi Nordstrøm (Leiar)
Telefon: 53758121
Mobil:
Telefaks:
Epost: Kjetil.Solvi.Nordstrom@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-16 15:29