img_6553

Høyring på namn på tunnel 2, Stordalsprosjektet

Statens vegvesen gjer endeleg namneval og Etne kommune skal gje uttale.

OFFENTLEG ETTERSYN


Komité Drift  har 18.09.13 i sak 030/13 gjort følgjande vedtak:

Etne kommune legg fram følgjande framlegg til namn på bru og tunnel 1.:

  1. Hålandsbrua
  2. Stordalstunnelen, i tråd med Statens vegvesen sitt vedtak i 1996

Namn på tunnel 2 vert lagt ut på høyring i 2 månader med følgjande namneframlegg:

Nesetunnelen

Saksdokumenta er lagt ut på Etne Tinghus, og på www.etne.kommune.no. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Ev. merknader til namneframlegget kan stilast til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no. Høyringsfrist er 01.04.2014.

Tips ein ven  Skriv ut