Høyring

Høyringsnotat interkommunalt helsesamarbeid

Styringsgruppa legg med dette fram forslag til korleis kommunane kan samarbeida om ei rekke fagområde innan helse i åra framover og vil gjerne ha innspel frå innbyggjarane i kommunane på forslaga.

Dette gjeld:

  • Lærings- og meistringstilbod
  • Øyeblikkeleg hjelp senger og legevakt
  • Kompetansesenter
  • Rus og psykiatri
  • Demensomsorg
  • Kvardagsrehabilitering og rehabiliteringssenger.

I tillegg er det forslag om å starta ei utgreiing av stadsuavhengige, administrative arbeidsplassar.

Høyringsnotat.pdf

1 Prosjektrapport førebyggjing.pdf

2 Prosjektrapport legevakt, øh-senger.pdf

3 Prosjektrapport kompetanseteam.pdf

4a Prosjektrapport rus og psykiatri.pdf

4b Prosjektrapport demente.pdf

5 Prosjektrapport rehabilitering.pdf

Prosjektrapport.pdf

Tips ein ven  Skriv ut