Du er her: Heim Tenester A-Å

Høyrselskontaktar

Oppdatert: 03.10.2019 14:46
Generelt
Omtale

Høyrselskontaktane i kommunen har ansvar for å kartlegga dagleglivet ditt, med fokus på høyrselstapet. Heimebesøk, samtale og vegleiing til både deg og dine pårørande, samt utprøving av høyrselshjelpemiddel kan vera aktuelt. Ved behov bistår høyrselskontaktane deg med å søkja eller bestilla naudsynte hjelpemiddel. I tillegg kan høyrselskontaktane henvisa til andre instansar, t.d NAV Hjelpemiddelsentral. Høyrselskontaktane har ansvar for opplæring, tilpassing og oppfølging av høyrselshjelpemiddel, samt syta for service, reparasjon og retur av utstyret. Har du behov for oppfølging i bruk av høyreapparat, kan du også ta kontakt med høyrselskontaktane, eller med dei som har levert utstyret. Elles har likemenn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), i samarbeid med Frivilligsentralen, samling ca ein gong i månaden, både i Etne og Skånevik. Der kan folk møta opp og få hjelp til vedlikehald av høyrapparat. I Etne er samlingane på «ståvo», og i Skånevik er det på omsorgssenteret.

Etne kommune har ein hovudhøyrselskontakt, samt høyrselskontaktar i Pleie-og Omsorgstenesta. Mottek du tenester frå Pleie-og Omsorgstenesta, som heimehjelp, heimesjukepleie eller institusjonsplass, er det høyrselskontakane i denne tenesta du fortrinnsvis forheld deg til. Hovudhøyrselskontakten har ansvar for alle andre.

Ynskjer du å prøva ut høyrselstekniske hjelpemiddel, kan du også ta direkte kontakt med Syns-og Audiopedagogisk teneste: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/synsog-audiopedagogisk-tjeneste/9049 .

Målgruppe

Personar med nedsett høyrsel, dvs høyrselshemma, døve og døvblinde.

Kriterium/vilkår

Du kan få tenesta anten du bur heime eller på institusjon. 

Samarbeidspartnarar

Den kommunale helsetenesta forøvrig, Syns-og audiopedagogisk teneste i Bergen, NAV Hjelpemiddelsentral, Øyane Asvo A/S, likemenn i HLF

Regelverk

Lover
folketrygdlova
pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ta kontakt med høyrselskontakt, som vil bistå, evt vegleia deg vidare. Du, eller pårørande, kan ta kontakt ved å senda inn søknadsskjema, skriva mail eller ringja. Det vil bli vurdert om heimebesøk er hensiktsmessig, eller om du skal møta til ein konsultasjon.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får naudsynt hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ynskjer. 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Anita Sørheim (Ergoterapeut)
Telefon: 53758115
Mobil: 48898663
Telefaks:
Epost: anita.sorheim@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-03 14:46