Du er her: Heim Politikk Utval

Formannskap 2015— 2019

Formannskapet behandlar forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastset kommunestyret sjølv området for formannskapet si virksomhet, jf.
kommuneloven § 3, pkt. 3. Formannskapet er kommunens næringsstyre.

Formannskapet har, på kommunestyret sine vegner, det folkevalde leiingsansvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda:

 • Økonomi
 • Kommuneplan
 • Sivil beredskap (Beredskapslova)
 • Overordna miljøvern
 • Hastesaker (jf. § 5 i reglementet / kommunelova § 13)
 • Likestillingssaker
 • Arbeidsgjevarpolitikk
 • Næringsutvikling
 • Overordna samferdsel
 • Bygnings- og eigedomsforvalting
 •  Formannskapet skal ta opp ad hoc-saker og saker som ikkje fell naturleg inn under andre styre sitt arbeidsområde.
 • Interkommunalt samarbeid
 • Organisasjonsutvikling

Formannskapet skal ivareta særlovsfunksjonar innanfor arbeidsområdet og gjere vedtak innanfor dei rammene og etter dei retningslinene som er fastsett i lov, gjevne i medhald av lov eller vedtekne av kommunestyret, der dette ikkje er delegert til rådmannen. Formannskapet kan vidare gje fråsegn i saker som er sende til kommunen og som vedkjem formannskapet sitt ansvarsområde.

Medlemmer

 

Navn Funksjon Representer Telefon Mobil
Siri Klokkerstuen Ordførar Arbeiderpartiet 53758005  908 80 659
Ingemund Berge Varaordførar Kristleg folkeparti 53756289  413 36 909
Mette Heidi B. Ekrheim   Senterpartiet    480 06 560
Lars Olav Bergsvåg   Høgre   415 66 055
Kenneth Lyng Karlsen   Framstegspartiet   913 36 664
Alf Ove Nilsen   Arbeiderpartiet   909 19 652
Maren Tungesvik Tveiten   Arbeiderpartiet   971 54 693