Du er her: Heim Politikk Utval

Komite Drift 2015— 2019

Komité Drift

Komiteen har berre ansvar for kommunen sine driftsoppgåver, inkludert forvaltningsoppgåver innan sine ansvarsområde når driftsoppgåvene ikkje har økonomiske konsekvensar.
Generelle ansvarsområde vil vere driftsspørsmål innan:

 •  Barnehage og skule
 •  Helse og sosial
 • Pleie og omsorg
 •  Kultur og fritidstilbod
 • Friluftsinteresser
 • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon og feiing.

Komiteen har det politiske ansvaret i høve til desse lovene:

 •  Generelle kultursaker (Kulturminnelova)
 •  Bibliotek (Biblioteklova)
 •  Skule (Opplæringslov/friskulelov)
 •  SFO (Opplæringslov/friskulelov)
 • Vaksenopplæring (Opplæringslov/friskulelov)
 • Kulturskule (Opplæringslova)
 • Barnehage (Barnehagelova)
 •  PP-tenesta (Opplæringslova)
 • Helse (Kommunehelsetenestel. (unntak § 4a-11), Tobakkskadelova, Smittevernlova)
 • Sosial (Sosialtenestelova)
 •  Omsorg
 • Barnevern (Barnevernstenestelov)
 •  Flyktningarbeid (Introduksjonslova)
 •  Tiltak for funksjonshemma
 •  Alkoholpolitikk/tildeling, skjenkeløyve (Alkohollova)
 •  Rusmiddel/narkotika (Smittevernlova)
 •  Kyrkjespørsmål/rel.organisasjonar
 •  Kringkasting - konsesjonar/føresegner (Lov om kringkasting/nærradio/fjernsyn)
 • Framsyning og omsetning av film eller videogram (Lov om film og videogram)


 

Medlemmer

 

Navn Funksjon Representerer Telefon Mobil
Sarah Marie Ness Haaland  Leiar
Arbeiderpartiet
   454 60 079
Roar Knutsen  Nestleiar Framstegspartiet    977 89 834
Jostein Osnes  
Venstre
   901 67 912
Sondre Gunleiksrud  
Høgre
   928 36 468
Inga Rullestad  
Senterpartiet
   902 46 940
Kari Aakra   Senterpartiet    971 88 516
Knut Erik Ebne  
Uavhengig
   906 80 791