Du er her: Heim Politikk Utval

Komite Forvaltning 2015— 2019

Komité Forvaltning

Komiteen har ansvar for kommunens lovforvaltning innanfor sitt ansvarsområdet, og har mynde i alle saker der kommunen gir løyver eller avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg.

Generelle ansvarsområde:

 •  Landbruksforvaltning
 • Bygningssaker
 • Regulering, reguleringsplanar og oppmåling
 • Friluftsforvaltning
 • Naturforvaltning og miljøvern
 • Brannstyre og oljevern
 • Lokale veg-, parkerings- og trafikksikringsspørsmål

Utvalet er i tillegg det faste utval for plansaker.

Komiteen har det politiske ansvaret i høve til desse lovene:

 • Plan- og bygningslova
 •  Forureiningslova
 • Skogbrukslova
 •  Jordlova/Beitelov
 • Konsesjonslova/Delingslova
 • Odelslova/Forpaktingslova
 • Friluftslova/Vassressurslova
 •  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 •  Naturvernlova
 • Lover om ekspl. og brannfarlege varer
 •  Vegtrafikklova/Veglova/Samferdsellova
 •  Naturmangfaldlova

Medlemmer

 

Navn Funksjon Representerer Mobil
Sjur Aakra Leiar
Senterpartiet
 902 08 883
Bård Henrik Tungesvik Hereide  
Arbeiderpartiet
 482 59 224
Ole Funderud  

Høgre

 958 71 416
Kari Johansson  
Kristleg folkeparti
 975 78 186
Trude Enge Nestleiar Framstegspartiet  915 34 920
Anita Larsen  
Senterpartiet
 975 88 639
Roger Tendal   Framstegspartiet 906 05 179