Du er her: Heim Organisasjon Einingar Utvikling

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Udyrka areal som i Friluftsloven ikkje vert rekna som innmark, inngår som utmark i Motorferdselloven. Veg i utmark som ikkje er opparbeidd for køyring med bil, vert rekna som utmark.

Ein del føremål, som t.d. politi, ambulanse, teletenester og kraftanlegg, har generelt løyve til motorferdsle i utmark. Same gjeld for næringstransport innan jord- og skogbruk. Drift av utleigehytter og jakt og fiske vert her ikkje rekna som næring (uttransport av jaktutbytte er tillete). Bruk av motorbåt er lov på innlandsvatn større enn 2 kvadratkilometer.

Som hovudregel er motorferdsle i utmark og vassdrag forbode utan løyve frå kommune og grunneigar. Når der ligg føre "særlege grunnar", kan kommunen gi løyve til diverse nyttekøyring. Berørte grunneigarar må i tillegg gi løyve. Grunngjeven søknad må sendast kommunen i god tid. For einskildturar med snøscooter vert det vist vidare til personar med drosjeløyve. Unyttig eller turprega køyring er i alle høve ikkje tillete.

For køyring på anleggsvegane i Etnefjella gjeld eigne reglar vedtekne av NVE. Uføre o.a. med legeattest kan få køyreløyve. Bomnøkkel skal berre lånast ut gjennom Etne kommune.

Motorferdselloven

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut