Økonomi

Økonomieininga har 5 tilsette og held til på Tinghuset i Etne sentrum. Tenestene er i hovudsak retta mot politisk og administrativ leiing. Økonomi har ansvaret for rekneskap, budsjett/økonomiplan, økonomirapportering, fakturering og fakturahandsaming, eigedomsskatt, innkjøp og forsikring (utanom personforsikringar). Eininga handsamar søknadar om startlån og tilskot til tilpassing av bustad. I tillegg utarbeider eininga rekneskapen for Kyrkja og ein del legat.

 

Kontaktpersonar:
  Kontaktperson Telefon
Leiar Filippo  Ballarin 53758040
Rådgjevar  Beate Tandrevold 53758041
Rådgjevar Per Rune Kolås 53758046
Konsulent,rekneskap Audny Jørgensen 53758053
Konsulent, faktura Gro Grønstad Molland 53758051