illustrasjon

Planoppstart for detaljregulering for Etne camping, endring

Prosjektil Areal AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Etne Camping endring, planid 201802.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 8 varsles start av planarbeid for eiendommene 32/3 og 5/27, samt deler av 6/12 og 32/14, som til sammen omfatter arealet for gjeldende reguleringsplan for Etne Camping.

 

Planområdet utgjør ca. 27 daa og er disponert til camping formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsarbeidet er primært å oppdatere planen i samsvar med faktiske forhold og skape mer entydige rammer for drift/utvikling av virksomheten. Planområdet er flomutsatt. Krav til sikker kotehøyde nybygg og en beredskapsplan mot flom vil inngå i planforslaget.

 

Planarbeidet er vurdert ikke å medføre planer og/eller tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Da det her dreier seg om oppdatering av en gjeldende reguleringsplan, er det ikke utarbeidet et særskilt planinitiativ.

 

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: trond@prosjektil.no, med kopi til Etne kommune innan 01.02.2019.

 

Her er lenkjer til:

-Varslingsbrev

-Varslingskart

-Oppstartsreferat

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut