Innkjøp

Økonomieininga omfattar drift og utvikling av kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i einingane.   

Hovudoppgåvene til økonomieininga er:

• Økonomisk planlegging og styring
• Budsjettering
• Rekneskap
• Månadleg rapportering og måltalskontroll
• Eigedomsskatt
• Avgifter
• Fakturere       
• Innkjøp
• Internkontroll, kontakt med revisjon og kontrollutval

I tillegg til kommunen sitt rekneskap fører eininga rekneskapen til kyrkjeleg fellesråd.

 

Tips ein ven  Skriv ut