Du er her: Heim Organisasjon Einingar Økonomi Innkjøp

Innkjøp

Etne kommune har vedtatt ein innkjøpsstrategi, som er eit forpliktande dokument som slår fast dei overordna måla for Etne kommune si innkjøpsverksemd i perioden 2018 til 2025.

Etne kommune er som offentleg organ underlagt lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrift. Hovudføremålet til anskaffingsreglane er disponering av offentlege middel på ein mest mogleg effektiv måte. Dette søkjer ein å gjere gjennom reglar som sikrar konkurranse, likehandsaming, ikkje-diskriminering og føreseielegheit. Verdien på anskaffinga bestemmer kva type reglar som er relevante.

Anskaffingar under 100.000 er unnatekne lov og forskrift om offentlege anskaffingar. Kommunestyret har vedteke at det som hovudregel skal hentast inn prisar frå to leverandørar på innkjøp under 100.000 kr. Anskaffingar over kr 100 000 eks mva skal konkurranseutsetjast ved prisførespurnad eller frivillig utlysing, medan anskaffingar over kr 1 300 000 eks mva skal lysast ut på Doffin (den norske offisielle databasen for kunngjøringar). Utlysingar over 2 000 000 skal lysast ut på Doffin og TED (Eu database)

Etne kommune deltek i Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet saman med Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommune. Innkjøpssamarbeidet har ei rekke felles rammeavtalar. Det er Haugesund og Karmøy kommune som administrerer samarbeidet og avtalane.

 

 

Tips ein ven  Skriv ut