Du er her: Heim Tenester A-Å

Institusjon - avlastingsopphald

Oppdatert: 20.09.2018 12:07
Generelt
Alternativt navn
Tidsbegrensa opphald - avlasting
Omtale

Personar som har omsorgsoppgåver heime, kan søkje om tidsavgrensa avlastingsopphald på institusjon. Den hjelpetrengande kan også søkje.

Formål: Den daglege omsorgsytar skal få avlastning frå sine daglege omsorgsoppgåver. At hjelpetrengande skal kunne bu heime lenger.

Målgruppe

Personar med omfattande omsorgsoppgåver heile døgnet.

Kriterium/vilkår

Følgjande skal vurderast:

  • Om det er særleg tyngande omsorgsoppgåver for omsorgsytar.
  • Om det er forsvarleg med avlastningstiltak i eigen heim.
  • Om søkjer sjølv ynskjer opphald.
  • Samtykkjekompetanse skal vurderast i kvart einskilt tilfelle.

Iplos kartlegging skal gjennomførast.

Naudsame medisinske opplysningar frå lege skal innhentast.

Moment som ein kan ta omsyn til:

  • Omsorgsarbeidet varer over tid månader/år og inneber mange timar pr. månad.
  • Omsorgsarbeidet er meir tyngjande enn vanleg fysisk eller psykisk.
  • Omsorgsarbeidet inneber nattearbeid og fører til avbrot i nattesvevn.
  • Omsorgsarbeidet er kontinuerleg eller skjer i periodar.
  • Omsorgsarbeidet fører til  sosial isolasjon, mangel på ferie og fritid.
Pris for tenesten

Kommunen kan ikkje krevje vederlag for avlastingsopphald.


Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Brosjyre Etne Omsorgssenter
Hjelpetilbud i kommunen
Regelverk

Tenesta er heimla i :

Pasient og brukarrettighetslova §2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgteneste lova §§3-1 og 3-2 fyrste ledd. nr 6 bokstav d.Lover
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Verdighetsgarantiforskriften
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om avlasting. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande sjølv kan søkje om avlasting.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknadsfrist

Søknaden vert handsama av tiltaksteamet i kommunen.

Søknaden sendes til

Etne Kommune v/ pleie og omsorg,

Sjoarvegen 2

5590 Etne

Sakshandsaming

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

 

 

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så raskt som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Samstundes skal du få opplyst om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande sjølv kan klage på avgjerda. Du kan klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Om du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen let avgjerda bli ståande, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om saka skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Doreen Halleland (Pleie og omsorgsleiar)
Telefon:
Mobil: 41692464
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-09-20 12:07