Du er her: Heim Tenester A-Å

Institusjon - langtidsopphald

Oppdatert: 20.09.2018 12:05
Generelt
Omtale

Langtidsopphald i institusjon er eit varig butilbod for personar med heildøgns helse- og omsorgsbehov.

Behovet for medisinsk behandling, sjukepleie eller pleie- og omsorg skal vere omfattende.

Målgruppe

Personar som er varig ute av stand til å ivareta seg sjølv og som ikkje lenger meistrar dagleglivets gjeremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Personar som ikkje på forsvarleg nivå får dekkja sitt daglege behov for helsetenester, pleie og omsorg i eigen heim.

Behovet for medisinsk behandling , sjukepleie eller pleie- og omsorg skal vera omfattande.

Fortrinnsvis tilbod til eldre, for yngre personar skal andre tilbod vurderast.

Kriterium/vilkår

Andre aktuelle hjelpetiltak som skal være vurdert før langtidsplass i institusjon vert innvilga:

  • Tilpasning i eigen bustad evt alternativ bustad tilbod i henhald til søkjarens fysiske, psykiske og sosiale situasjon.
  • Tekniske hjelpemidler, fysioterapi, rehabilitering.
  • Kvardagsrehabilitering.
  • Hjelp i heimen, praktisk og personleg assistanse.
  • Tryggleiksskapande tiltak, t.d tryggleiksalarm, psykisk helsehjelp.
  • Omsorgssteknologiske tiltak.
  • Familiesituasjon og nettverk skal vere kartlagt i forhald til bistand.
  • Sosiale støttetiltak t.d støttekontakt, dagsenter, dag-opphald.
  • Tidsgrensa opphald i institusjon.

For å få tildelt langtidsplass i avdeling for demente, skal personen vere utreda og fått diagnosen langt komen demenssjukdom/ kognitiv svikt.

Medisinske opplysningar frå fastlege eller spesialisthelseteneste innhentast

Iplos vurdering skal vere tatt.

Dersom kommunen etter ei helse og omsorgsfagleg vurdering vurdere at bruker oppfyljer kriteriene, men kan med forsvarleg hjelp bu heime i påvente av langtidsopphald, har brukar rett på vedtak og skal førast på venteliste.

Dersom ein ikkje kan ivareta brukeren på andre måtar må kommunen tildele plass og brukaren kan ikkje setjast på venteliste.

Pris for tenesten

Kommunen kan krevje vederlag av bebuaren. Vederlaget er fastsett i statleg forskrift (sjå under Lover og retningsliner).


Taksthefte
Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Brosjyre Demenskoordinator
Brosjyre Etne Omsorgssenter
Brosjyre Kreftkoordinator
Brosjyre Kvardagsrehabilitering
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
Regelverk

Tenesta er heimla i :

Pasient og brukarrettighetslova §2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgteneste lova §§3-1 og 3-2 fyrste ledd. nr 6 bokstav c.Lover
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift for sykehjem
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Verdighetsgarantiforskriften

Rettleiing
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om langtidsopphald på sjukeheim. Du har rett til å la næraste pårørande hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Det kan til dømes vere ein nabo. Men da må du gje ei skriftleg fullmakt som du legg ved søknaden.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Søknadsfrist

Søknader vert handsama av tiltaksteamet i Etne kommune

Søknaden sendes til

Etne kommune, v/ pleie og omsorg,

Sjoarvegen  2

5590 Etne

Sakshandsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, kan du klage vidare til Fylkesmannen.

Du kan òg klage på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til Etne kommune v/ pleie og omsorgsleiar.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Doreen Halleland (Pleie og omsorgsleiar)
Telefon:
Mobil: 41692464
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-09-20 12:05