Jordmassar

Jordmassar - frå problem til ressurs

-ta vare på matjorda

Rettleiaren «Jordmassar frå problem til ressurs – Praktisk og faglig veileder» er utarbeida av Norsk landbruksrådgiving og NIBIO.

Dersom ein blir tvungen til å nytta jordbruksareal for å møte andre samfunnsbehov, skal det settast i verk avbøtande eller kompenserande tiltak. Eit slikt føremål kan vere å lage nytt jordbruksareal, eller forbetre noverande areal som kanskje elles ville blitt teke ut av produksjon. Føremålet med handboka er å sjå på framgangsmåtar for å flytte matjord utan at kvaliteten blir forringa, samt på framgangsmåtar ved mellombels tiltak på dyrka mark.

Rettleiaren «Jordmassar frå problem til ressurs – Praktisk og faglig veileder» kjem i ein lang og ein kort versjon.  Her er lenke til langversjonen.  Her er lenke til kortversjonen.

 

Tips ein ven  Skriv ut