Du er her: Heim Tenester A-Å

Konsulent for funksjonshemma

Oppdatert: 29.04.2019 10:57
Generelt
Omtale

Konsulent for funksjonshemma er ein kontaktperson for personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande.

Konsulent funksjonshemma sakshandsamar søknader etter helse- og omsorgstenester. Blant anna: personlig assistanse herunder praktisk bistand- opplæring og støttekontakt, brukarstyrt personlig assistanse, pårørandestøtte i form av informasjon og rettleiing, avlastningstiltak og omsorgstønad.

Konsulent funksjonshemma følgjer opp støttekontaktar i deira arbeid retta mot personar med funskjonsnedsettingar. 

Målgruppe

Personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande.

Samarbeidspartnarar

https://Habilitering Helse Fonna

Regelverk

Lover

 

Helse og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven

Forvaltningsloven

 

Retningslinjer

 

Pårørendeveileder

Veileder om oppfølging av personer med store og samensette behov

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Mestre hele livet

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

 

 


Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ta direkte kontakt med konsulent funksjonshemma.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknaden sendes til

Konsulent for funksjonshemma 

Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne

 

Sakshandsaming

Søknad vert handsama fortløpande.

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan èin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Høvet til å klage er heimla i den enkelte lova (sjå avsnittet om lover og retningsliner).

 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Hilde Selland (Kommunalsjef Helse og Omsorg)
Telefon: 53 75 81 21
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: hilde.selland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-04-29 10:57