Du er her: Heim Tenester A-Å

Kreftkoordinator

Oppdatert: 20.09.2018 12:04
Generelt
Omtale

 

  • Kreftkoordinator er til hjelp for å koordinera og leggja til rette kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte.
  • Kreftkoordinator er ansvarleg for å samordna tilbod og tenestar rundt kreft pasientane i kommunen.
  • Kreftkoordinator skal vera lett tilgjengeleg for pasientar og pårørande.
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og system for kreftomsorga i kommunen.

Kreftkoordinator jobbe mellom anna slik:

  • Heimebesøk hos pasientar og pårørande: Dei fleste pasientar og pårørende ønsker at kreftkoordinator skal koma heim til dei. Kreftkoordinator følgjer opp pasientar i alle fasar av sjukdomen. Under heime besøket gir kreftkoordinator bl.a. råd og vegleiing,støtte,  informasjon og hjelp til planlegging av veien vidare. Tett oppfølging dersom pasientar ønske å dø heime.
  • Familiesamtaler: Fokus er å sørga for at born og ungdom som pårørende blir ivaretatt.
  • Telefonsamtalar med pasientar og pårørande.
  • Samtalar med etterlatne, etter dødsfall får alle pårørande tilbod om «etterlatne samtalar».
  • Koordinering av tenestar, koordineringa inneheld kontakt med alt fra fastlege, sjukehus, heimesjukepleie, tildelingskontor, ergoterapi, fysioterapeut, sosionom, palliativt team, NAV m.v.
  • Undervisning, kreftkoordinator gir tilbod om undervisning til personale når pasientar kjem heim frå sjukehus med f.eks. PlauraXdren, VAP m.m.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande
Brosjyre Kreftkoordinator
Regelverk

Sjå tenestestandard helsetenester i heimen


Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Sjå tenestestandars helstetenester i heimen.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknaden sendes til

Etne Kommune, v/pleie og omsorg

Sjoarvegen 2

5590 Etne

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Doreen Halleland (Pleie og omsorgsleiar)
Telefon:
Mobil: 41692464
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-09-20 12:04