Kulturskulen

Lyst å læra deg å spela eit instrument, bli skodespelar eller biletkunstnar?

KORT FORTALT

Undervisning i:

 • Instrument
 • Teikning/maling
 • Drama

Påmelding/utmelding er 1. juni

Då har me i Etne kulturskule plass til deg – uansett alder! Her får du opplæring i instrument, teikning/maling og drama. Undervisninga føregår etter skuletid i kulturskulen sine lokale i Skakke, på Skånevik skule og  Enge skule. Gjennom skuleåret deltek elevane på større og mindre konsertar  og utstillingar, og dramagruppa pleier å ha teateroppsetjing om våren.

Me har dedikerte og dyktige lærarar som gler seg til å ta i mot deg! Du melder deg på for eitt skuleår. Prisar finn du nederst på denne sida, rabatt ved fleire søsken. I tillegg kjem kostnader til materiell, notar og liknande. Du kan også leiga instrument.

Velkommen til oss. Frist for påmelding og eventuell utmelding er 17. juni.

Meir informasjon om dei ulike tilboda og påmelding finn du her.

Du som alt er elev, treng ikkje søkja for å halda fram neste skuleår, men må gi skriftleg melding via linken over innan 1. juni dersom du ønskjer å slutta.

Påmelding/utmelding

Påmelding
Spørsmål kan rettast til:
Torbjørn Tveita Reiso
E-post: Torbjorn.Tveita.Reiso@etne.kommune.no 
Tlf: 977 92 685

Kulturskulen har følgjande tilbod:

 • Instrumentopplæring

- Piano
- Keyboard
- Fiolin
- Gitar
- Bass
- Slagverk
- Kornett og andre messinginstrument

 • Når det er høveleg, kan læraren setta saman band eller samspelgruppe
 • Bildande kunst (teikning/maling)
 • Drama
 • Korps (dirigent Etne skulekorps)

Kulturskulen har instrument til utleige

Fiolinane er i ulike storleikar og tilpassa elevane.

Vidare har me fløyter, klarinettar, gitarar, trekkspel.

Elev- og undervisningsinstruks

 • Undervisningsåret i kulturskulen følgjer grunnskulen si skulerute.
 • Elevplassen gjeld heile skuleåret
 • Du kan søka uansett alder, men grunnskuleelevar blir prioriterte ved opptak.. Vaksne får plass så sant det er ledig kapasitet.
 • Dersom ein må vera borte frå undervisninga, skal heimen freista å gje læraren melding
 • Ein treng ikkje søkja for å halda fram i eit nytt skuleår, men ein skal gje skriftleg melding innan 1. juni dersom ein vil slutta.
 • Føresett skal attestera all korrespondanse som elevplass, oppmøte, ny søknad og oppseiing
 • Eleven skal møta presis og vel budd til undervisninga.
 • Ved samanhengande fråvær over lengre periode, 3 - 4 undervisningstimar, utan gyldig grunn, kan ein miste retten til elevplassen
 • Eleven lyt hjelpa til med å halda ro og orden når han/ho møter til time. Dette gjeld òg ute- og inneområde på Skakke og skulane når eleven ventar.
 • Konsertdeltaking, framføringar og utstillingar er ein integrert og naturleg del av kulturskulen sitt totale tilbod.
 • Elevpengane vert kvart år fastsett av kommunestyret. Kommunen sender ut innbetalingsblankett på semesterkontingent mot slutten av undervisningshalvåret.
 • Etne kulturskule tek atterhald om at det kan komme endringar i personalsituasjon og timeplanar gjennom skuleåret eller i overgang til nytt år.
 • Det vert ikkje gjeve frådrag for timar som eleven ikkje nyttar, og læraren er ikkje pliktig til å ta att slike timar. Ved sjukdom over lengre tid og ved fråflytting, vil rektor vurdera reduksjon i kontingenten.
 • Elevar som sluttar i skuleåret av andre grunnar, lyt betala full kontingent.
 • Notemateriell og dyrare arbeidsmateriell som eleven får bruk for, lyt han betala sjølv.
 • Elevplass på drama- og bildande kunst-tilbodet, medfører gebyr for bruk av forbruksmateriell.
 • Dei som leiger eit instrument frå kulturskulen, pliktar å ta godt vare på det.

Etne kulturskule – betalingssatsar:


Betaling pr. halvår

Betaling kulturskulen
Undervisning Kostnad
Gruppeundervisning band 7,5 minutt 765 kr.
Individuell undervisning 15 minutt på gitar, bass, lyd&data, slagverk 1530 kr.
Individuell undervisning 20 minutt på piano, strykeinstrument, messing 1830 kr. 
Gruppeundervisning på drama og teikning/måling: 1830 kr.

I tillegg kjem: 

Leige/materiell kulturskulen
Leige/materiell Kostnad
Instrumentleige (dersom behov) 420 kr. 
Obligatoriske materiellkost. teikning/måling og drama 360 kr. 

Søskenmoderasjon

for søsken er det full pris for det første barnet

andre born                                                      20 % 

tredje born og fleire                                    40 % 

Relatert innhold

Facebook kulturskule