Du er her: Heim Tenester A-Å

Kulturminner - tilskott til arkeologiske undersøkingar

Oppdatert: 16.10.2019 12:11
Generelt
Omtale

Har du fått løyve til å gjere inngrep i eit automatisk freda kulturminne på eigen eigedom, kan du få pålegg om at det skal gjerast arkeologiske undersøkingar før du set i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekkje utgiftene heilt eller delvis dersom desse blir urimeleg tyngjande. Automatisk freda kulturminne er kulturminne datert før år 1537, ståande byggverk frå tida 1537-1649 eller samiske kulturminne frå før 1917.

Målgruppe

Private eigarar og forvaltarar av automatisk freda kulturminne og kulturmiljø.

Kriterium/vilkår

Samarbeidspartnarar

Regelverk

Sjå kulturminnelova § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllande retningsliner og informasjon kan du få hos Riksantikvaren.Lover
Forvaltningsloven
Kulturminneloven

Rettleiing
Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ... (rundskriv)
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga.

Du kan også ta kontakt med fylkeskommunen dersom du vil ha nærmare informasjon om ordninga.

Vedlegg

Forklaring av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi, og dessutan kostnadsoverslag.

Søknaden sendes til

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

Sakshandsaming

Riksantikvaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Riksantikvaren før klagefristen for vedtaket går ut.

Sakshandsamingstid

Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom Riksantikvaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Erik Kvalheim (Rådgjevar)
Telefon: 53758221
Mobil: 98605972
Telefaks:
Epost: erik.kvalheim@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 12:11