Kulturskule

Kulturskulen_bassgitar_250x167.jpg
 
Påmelding/utmelding

Påmelding: noetne.speedadmin.dk
Spørsmål kan rettast til:
kultur@etne.kommune.no
Jone Foldøy Grutle, mob 924 71 785
Nils Halleland, mob 906 86 208

Kulturskulen kan gje følgjande tilbod:
 • Korps
 • Instrumentopplæring
 • Bildande kunst
 • Drama
Kulturskulen kan i dag tilby undervisning på desse instrumenta:
 • Piano
 • Keyboard
 • Fiolin
 • Kornett og andre messinginstrument
 • Gitar
Kulturskulen har instrument til utleige.
 • Fiolinane er i ulike storleikar og tilpassa elevane.
 • Vidare er det fløyter, klarinettar, gitarar og trekkspel.
 • Dei som søkjer aspirantopplæring, får blåseinstrument frå skulekorpset.
Elev- og undervisningsinstruks
 • Undervisningsåret i kulturskulen følgjer grunnskulen si skulerute.
 • Elevplassen gjeld heile skuleåret
 • Dersom ein må vera borte frå undervisninga, skal heimen freista å gje læraren melding
 • Ein treng ikkje søkja for å halda fram i eit nytt skuleår, men ein skal gje skriftleg melding innan 1. mai når ein vil slutta.
 • Føresett skal attestera all korrespondanse som elevplass, oppmøte, ny søknad og oppseiing
 • Eleven skal møta presis og vel budd til undervisninga.
 • Ved samanhengande fråvær over lengre periode, 3 - 4 undervisningstimar, utan gyldig grunn, kan ein miste retten til elevplassen
 • Eleven lyt hjelpa til med å halda ro og orden når han/ho møter til time. Dette gjeld òg for gangane og skuleplassen.
 • Konsertdeltaking, framføringar og utstillingar er ein integrert og naturleg del av kulturskulen sitt totale tilbod.
 • Elevpengane vert kvart år fastsett av kommunestyret. Kommunen sender ut innbetalingsblankett på semesterkontingent mot slutten av undervisningshalvåret.
 • Etne kulturskule tek atterhald om at det kan komme endringar i personalsituasjon og timeplanar gjennom skuleåret eller i overgang til nytt år.
 • Det vert ikkje gjeve frådrag for timar som eleven ikkje nyttar, og læraren er ikkje pliktig til å ta att slike timar. Ved sjukdom over lengre tid og ved fråflytting, vil rektor vurdera reduksjon i kontingenten.
 • Elevar som sluttar i skuleåret av andre grunnar, lyt betala full kontingent.
 • Notemateriell og dyrare arbeidsmateriell som eleven får bruk for, lyt han betala sjølv.
 • Elevplass på drama- og bildande kunst-tilbodet, medfører gebyr for bruk av forbruksmateriell.
 • Dei som leiger eit instrument frå kulturskulen, pliktar å ta godt vare på det.
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut