Kunngjering - Osnesvegen

I medhald av § 17-4 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling vert det gjort kjent at Gunnar Lien og Etne kommune har inngått ein utbyggingsavtale om vegutviding med tilrettelegging for fortau langs aktuell del av Osnesvegen i samband med utbygging av Osnes Bustadfelt.

Link til:

Avtalen
Kommunestyrevedtak
Kartskisse

Eventuelle merknader til avtalen kan sendast pr post til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne, via e-post til  firmapost@etne.kommune.no eller vårt skjema for høyringsuttale innan 1. desember 2010

Spørsmål kan rettast til Etne kommune på tlf 53758000.

Utvikling
 

Tips ein ven  Skriv ut