Du er her: Heim Tenester A-Å

Kvardagsrehabilitering

Oppdatert: 20.09.2018 12:09
Generelt
Omtale

Kvardagsrehabilitering er rehabilitering og førebygging i brukaren sin eigen heim, der målsettinga er auka livskvalitet og eigenmestring.

Kvardagsrehabilitering er intensiv og tidsavgrensa. Fokuset er trening i daglege gjeremål i eigen heim. Eit tverrfagleg team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sjukepleiar føretek ei systematisk kartlegging, og det blir i samarbeid med deg utarbeida mål som du synest er viktig å meistre i din kvardag.

Teamet samarbeider med heimetrenarar i heimetenesta, og vil i lag med deg samarbeide mot dine mål. Dei aller fleste ynskjer å bu heime og vera mest mogleg sjølvhjelpne i kvardagen. Kvardagsrehabilitering startar difor med spørsmålet: "Kva er viktige aktivitetar i livet ditt no"?

Kva kan du forvente av oss?

Me kjem heim til deg og vegleiar og støttar deg i det som du synest er viktig å meistre i kvardagen. For å oppnå dette jobbar me intensivt  saman med deg i ei avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje undervegs. 

Kva kan vi forvente av deg?

Du er motivert til å gjere ein innsats for å nå dei måla du har sett, slik at du i størst mogleg grad kan vere aktiv i eige liv - i eigen heim. Du vil etter avslutta rehabiliteringsperiode gjera det du kan for å oppretthalda aktivitets- og funksjonsnivået du har oppnådd.

Målgruppe
  • Du som ynskjer å vere aktiv og bu heime
  • Du som er motivert til å klare deg sjølv
  • Du som opplever ein reduksjon i funksjonsnivå, eller har risiko for å miste funksjon
  • Du som ynskjer å ta opp igjen aktivitetar som du tidlegare har vore sjølvstendig i, men du nå må ha hjelp til
  • Du som søker helse- og omsorgstenester for fyrste gong, eller søker om meir teneste
  • Du som opplever utfordringar i kvardagen etter sjukdom/skade
Pris for tenesten

Tenesta er gratis


Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande
kvardagsrehabilitering
Regelverk

Sjå tentestestandard for helsehjelp i heimen


Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Sjå tenestestandard for heimesjukepleie.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknadsfrist

Fortlaupande

Søknaden sendes til

Etne Kommune, Pleie og Omsorg

Sjoarvegen 2

5590 Etne

Sakshandsaming

Sjå tenestestandard for helsetenester i heimen.

Klagemulighet

Sjå tenestestandard for helsetenester i heimen.

Kontaktpersonar
Hilde Høyland (Helseleiar)
Telefon: 53 75 81 21
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: hilde.hoyland@etne.kommune.no
Reidun Holmefjord Børve (Leiar PLO)
Telefon: 53758142
Mobil: 97148988
Telefaks:
Epost: reidun.holmefjord.borve@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-09-20 12:09