Du er her: Heim Tenester A-Å

Kystkultur - tilskott

Oppdatert: 16.10.2019 13:21
Generelt
Omtale

Du kan søkje om tilskott til å setje i stand freda og spesielt verneverdige kulturminne og kulturmiljø som er typiske for liv og virke langs kysten. Midla skal brukast til konkrete tiltak.

Tilskuddsmidler kan i utgangspunktet tildeles alle kategorier kulturminner og kulturmiljøer på land og under vann og flytende fartøyer.

 

 

 

 

Normalt skal det ikke tildeles midler til fredete kulturminner og kulturmiljøer som samtidig får støtte over Riksantikvarens tilskuddsordninger.

Målgruppe

I hovudsak private eigarar og forvaltarar (som kan vere privatpersonar, stiftingar, frivillige organisasjonar og liknande)

Kriterium/vilkår

Det vil bli gjort ei fagleg vurdering av dei kulturhistoriske verdiane. Kva vil tiltaket ha å seie for målet med tilskottsordninga? Det blir lagt vekt på bruk av tradisjonelle material, teknikkar og handverk og opplæring og kunnskapsoppbygging. Tilskotta blir fordelte etter denne prioriteringa:

  • tiltak som stansar og hindrar vidare forfall
  • tiltak som sikrar kulturminne og kulturmiljø som det er få av

Sjå Norsk kulturminnefond for kriterium/vilkår for søknader som blir sende dit.

Samarbeidspartnarar

Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

Regelverk

Lover
Forvaltningsloven
Kulturminneloven
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ta kontakt med fylkeskommunen dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga og om kor du skal sende søknaden.

Skjema

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.


Kulturminnefondet - søknadsskjema (nynorsk)
Vedlegg

Utgreiing av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandla kontinuerleg. Men merk at tilskot som skal delast ut i 2019, fyrst blir vedteke i 2019.

Søknaden sendes til

Søknaden sender du til fylkeskommunen, som gjer ei vurdering og prioritering før søknaden eventuelt blir send vidare til Riksantikvaren. Du kan òg sende søknad til Norsk kulturminnefond.

Sakshandsaming

På grunnlag av søknadene frå fylkeskommunane fordeler Riksantikvaren tilskottsmiddel som blir sende til fylkeskommunane for vidare fordeling. Det er fylkeskommunane som gjer vedtak om tilskott. Du får skriftleg melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond gjer vedtak når det gjeld søknader som blir sende dit.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Riksantikvaren er klageinstans for saker som fylkeskommunen har behandla. Før klagen blir send dit, skal den instansen i fylkeskommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Blir vedtaket ståande, vil saka bli send til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefond skal sendast til Kulturminnefondet.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Morten Odeen (Leiar kultur)
Telefon: 53 75 71 24
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: morten.odeen@etne.kommune.no
Erik Kvalheim (Rådgjevar)
Telefon: 53758221
Mobil: 98605972
Telefaks:
Epost: erik.kvalheim@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 13:21