Siste nytt

Arealdisponering og søknadsplikt for landbrukseigedommar

Ei viktig oppgåve som kommunen har er å forvalte lovar og reglar som gjeld landbrukseigedomar
24. 02. 2016

Rutinar ved mistanke om rovviltskade

Når husdyr blir drepne av jerv, gaupe, ulv, bjørn eller kongeørn har dyreeigaren rett på erstatning.
23. 10. 2012

Returordning for avfall frå landbruket i Etne

Etter lov om forureining skal avfall takast hand om slik at det blir minst mogeleg til skade og ulempe. Her finn du ei oversikt over kven det er i Etne som tar i mot landbruksplast og anna returavfall:
23. 04. 2012
lam_450x335_450x335

Landbruk

Utviklingsavdelinga har i oppgåve å handsama saker som gjeld landbruksforvaltning.
13. 12. 2011