Du er her: Heim Tenester A-Å

Legevakt

Oppdatert: 16.08.2018 16:05
Generelt
Omtale

Kommunen har legevakt som skal dekkje behovet for akutt hjelp. Du kontaktar legevakta når det ikkje er mogleg å få kontakt med fastlegen.

Etne har felles legevakt med Vindafjord, og legevaktkontoret er lokalisert i Rådhusplassen 32 i Ølen. 

Etter kl 23 alle dagar har ein legevaktteneste i Haugsesund. Sjå lenker under.

Telefon: 116 117

Alle kommuner i Noreg har ein legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å komma i kontakt med legevaktsentralen i området der du er.

https://www.vindafjord.kommune.no/helse-og-omsorg/lege/legevakt.356606.aspx

https://www.haugesund.kommune.no/tjenester-fra-a-a/1463-tjenester-fra-a-a/116-legevakt

Målgruppe

Alle som held til i kommunen

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukarrettslova kapittel 7.


Lover
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og gjer greie for opplysningar som kan vere viktige for klagebehandlinga.

Du kan også klage til statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
 
Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Hilde Selland (Kommunalsjef Helse og Omsorg)
Telefon: 53 75 81 21
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: hilde.selland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-16 16:05