Du er her: Heim Tenester A-Å

Matombering

Oppdatert: 20.09.2018 12:03
Generelt
Alternativt navn
Matombering
Målgruppe

Eldre eller funksjonshemma som bur heime

Kriterium/vilkår
  • Brukeren skal ikkje vera i stand til å laga middag sjølv.
  • Tilkjørte måltider må være naudsynt for å oppretthalde forsvarleg ernæringstilstand, dvs ernæringsstatus skal kartleggast.
  • Brukar må være heime på avtalt tidspunkt for levering.
  • Endring i bestilling må varslas innan kl 14.30 dagen i forveien, eller på siste arbeidsdag før helg og høgtid.
  • Brukar må ha mikrobølge omn.
Pris for tenesten

Pris blir fastsatt årleg i kommunestyret, sjå vedlagt taksthefte.


Taksthefte
Regelverk

Tenesta er ikkje lovpålagd. Matlevering kan bli gjeven for å dekkje eit hjelpebehov som gjev rett på tenesta. I slike tilfelle blir tenesta gjeven etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå blant anna helse- og omsorgstenestelova § 3-2 Lover
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om matlevering, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkommande ha fullmakt.

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Søknadsfrist

Søknader vert handsama fortlaupande

Søknaden sendes til

Etne kommune, Pleie og omsorg, pb54, 5591 Etne

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Doreen Halleland (Pleie og omsorgsleiar)
Telefon:
Mobil: 41692464
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-09-20 12:03