Toflebrekko

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

Prosjektil Areal AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Detaljreguleringsplan for Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune, plan 201306

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for boligbebyggelse Toflebrekko gnr.136, bnr.2/ gnr.137, bnr.13, Skånevik.

Planområdet utgjør ca. 4,5 daa.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging til boligformål.

Planområdet er i kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan fra 1984 disponert til næringsformål da området har vært benyttet som pensjonat og campingplass. Planarbeidet er vurdert ikke å medføre planer og/eller tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til:

Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: trond@prosjektil.no, innen 2.januar 2014.

 

 

Med vennlig hilsen

Trond Heskestad

 

Annonse i avisene

Tips ein ven  Skriv ut