Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for Prestalio, Skånevik

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av
arbeid med privat detaljregulering for Prestalio, Skånevik.
Detaljreguleringa utgjer ca. 78 da, med ei avgrensing som vist på
kartet nedanfor.

I vedteken kommuneplan er område avsett til bustadområde, og bustad- og friluftsområde i gjeldande reguleringsplan.

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for bustader med vegframføring.

Forslagsstillar er Ørjan Tveiten.

Evt. merknader eller innspel som har innverknad på planarbeidet skal
sendast skriftleg til; Akvator AS, postboks 743, 5404 Stord.

Frist for merknad/innspel: 08.03.2012.

Spørsmål om eller innspel til planarbeidet kan rettast til Akvator AS
v/Lovise Vestbøstad
 

Telefon: 911 50 097 E- post: plan@akvator.no

Kart over plangrense
Oversiktskart

Tips ein ven  Skriv ut