illustrason

Offentleg ettersyn av detaljregulering for Fjæra kai endring

Komité Forvaltning, har i sak 076/15 i møte 12.11.2015 vedtatt at detaljregulering for Fjæra kai, plan id 201506 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 0,9 dekar, og vert no foreslått regulert til kai område, rasteplass, vegareal og småbåthamn.
Her er lenker til:
Vedtak (møtebok)
Planomtale
Føresegner
Plankart
Skredfarerapport frå NGI

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.
Merknader må sendast inn innan 04.01.2016 

 

Tips ein ven  Skriv ut