Etnesjøen

OFFENTLEG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR ETNESJØEN 2011 - 2023

Formannskapet har i sak 032/11 i møte 4.5.2011 vedtatt at framlegg til Kommunedelplan for Etnesjøen 2011-2023 Arealdelen, skal leggast ut til høyring og offentleg ettersyn etter § 11-14 i plan- og bygningslova.

Planframlegget består av juridisk bindande plankart og føresegner, og i tillegg planskildring, konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse, samt temakart.

 

Lenker til planframlegget:

 

Plankart

Føresegner

Konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse        

Planskildring  

 

Temakart:

 

Barnetråkk

Innspelskart

Kjerneområde landbruk

Naturtypar

Skred

Tilgjengeligheit

Vilt

 

 

Framlegg til kommunedelplan for Etnesjøen er også lagt ut til offentleg ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kontaktperson Grete Kathrine Jacobsen (tlf: 53758237) eller Vigdis Lode (tlf: 53758236)

 

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no. Det vert arrangert eit ope folkemøte 31.5.2011, i samband med høyring av planframlegget.Tidspunkt blir kunngjort nærare i avis og på heimeside.

 

Merknader til planframlegget må sendast inn innan 1.7.2011 (6 veker etter at annonsa står i avisa).

 

Tips ein ven  Skriv ut