Offentleg ettersyn av reguleringsplan for settefiskanlegg Fjæra

Komité Natur (Det faste utval for plansaker), har i sak 125/10 i møte 14.10.2010 vedtatt at reguleringsplan for settefiskanlegg Fjæra skal leggast ut til offentlig ettersyn etter § 12 -1.2 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 35 da, og vert no foreslått regulert til settefiskanlegg. Syner til vedlagt plankart, føresegner med meir.

Plankart
Føresegner
Møtebok
Hovudrapport

Utrykte saksdokument

Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.

Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast pr post til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne, via e-post til  firmapost@etne.kommune.no eller vårt skjema for høyringsuttale

Merknader må sendast inn innan 13.12.2010 (6 veker etter at annonsa står i avisa).

 

Tips ein ven  Skriv ut