Budsjett - vektskål

Oppfølging av budsjettvedtaket for 2013

Kommunestyret gjorde i møte 18. desember slikt vedtak:

«Kommunestyre deler Rådmannen sine bekymringar for dei store utfordringane kommunen vil ha i slutten av økonomiplanperioden . Store investeringar på omsorg vil medfører ei betydeleg høgare lånegjeld, og me vil vera sårbare ved ei eventuell renteendring.

 

Kommunestyre går inn for rådmannen sitt budsjett med desse endringane:

 

A. I første halvdel av 2013 ynskjer kommunestyre å få ei sak på strategiske grep som t.d eigedomsskatt, driftsendringar.

 

B. Tidleg innsats/Haugalandsløftet: Budsjettet legg ikkje opp til innsparingar i 2013 på dette punktet, men vidare i perioden. Kommunestyret ber rådmannen om ein prosess der einingsleiarane og PPT er med for å utgreia innsparingspotensialet grundigare.»

Fornmannskapet har i møte 14.03.13 presisert nærare kva som skal greiast ut i forhold til punkt A:

·       Eigedomsskatt.

·       Kjøkkentenesta skal sjåast på, eit kjøkken i Skånevik eller Etne som kan dekka kjøkkendrifta i heile kommunen.

·       Alternativ for bustadgjering av sjukeheimsplassar ved Skånevik omsorgssenter og konsekvensar  for drifta.

·       Vurdere budsjetta på reinhald av kommunale bygg  og sjå på organiseringa (reinhaldsfrekvens osv.)

·       Vurdere budsjetta til vedlikehald av kommunale vegar og sjå på moglege driftsendringar.

·       Innføring av «hamneavgift» for bruk til finansiering av utbetring av kommunale kaiar.

 

Rådmannen har sett i gang arbeidet med utgreiinga av punkt A og B ovanfor, med dei presiseringane formannskapet har gjort i møtet 14.03.

 

Kontaktperson for spørsmål og kommentarer er kommunalsjef Hilde Aartun  Haraldseide,
tlf 53 75 80 26.

Tips ein ven  Skriv ut