Regulering_Ve_Sørstranda

Oppstart av reguleringsarbeid

Det vert oppstart av reguleringsarbeid på Ve - Sørstranda i Etne kommune.

 

I samsvar med § 12-8 og 12-9 i plan- og bygningslova, vil me informere om oppstarting av reguleringsarbeid. 

I kommuneplanen er arealet avsett til bustad og LNF spreidd fritidsbustad.
 
Føremålet med planarbeidet er å regulere inn tre tomter for fritidsbustader, ei bustadtomt og eit naust. Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutreiing.
 
 
Planområdet er på 36,8 daa, og inkluderer eksisterande bustad, fritidsbustader og naust.
 
Spørsmål til planarbeidet kan stillast på tlf. 52 84 48 00/ kjell.ekornrud@procon-as.no eller pr. brev til PROCON AS, Pb. 104, 4291 KOPERVIK.
 
Oppstarten kunngjerast på hjemmesiden til Etne kommune.
 
Frist for å sende inn innspel til planarbeidet er 31.10.12.
 
Procon, Pb. 104, 4291 KOPERVIK - tlf. 52 84 48 00
Tips ein ven  Skriv ut