illustrasjon

Oppstart og offentleg ettersyn av Planprogram for Detaljregulering for Austerheim II

Forslagstillar Etne Sand og Pukk AS ynskjer å regulere eit område på om lag 230 dekar.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at eksisterande masseuttak på Austerheim og Sørheim kan utvidast.

 

Etter plan- og bygningslovas § 12-9 og § 6 i forskrift om konsekvensutgreiing, vert forslag til planprogram for same område lagt ut til offentleg høyring.

Innspel må sendast inn innan 16.03.2015 til Asplan Viak AS, postboks 2304, Solheimsviken, 5824 Bergen eller p epost: jarle.skjold@asplanviak.no

Sjå varslingsbrev og planprogram for meir informasjon.

Papirutgåve ligg på Etne bibliotek og på tenestetorget i tinghuset i Etne.

 

Her er lenkjer til:

* Varslingsbrev med utfyllande informasjon

* Planprogram for Austerheim II

Tips ein ven  Skriv ut