Du er her: Heim Tenester A-Å

Ordensreglement i grunnskulen

Oppdatert: 22.01.2019 11:34
Generelt
Omtale
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for grunnskular, og fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for vidaregåande skular. Reglementet skal gi reglar for orden og oppførsel og kva som skjer når nokon bryt reglane.
 
Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevar og foreldre.
 
Ein kan ikkje nytte sanksjonar som ikkje går fram av ordensreglementet. Ein må uansett ikkje nytte fysisk refsing eller anna krenkjande handsaming.
 
Bortvising ved brot på ordensreglementet
  • Elevar på 1.‒7. trinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen. Ved bortvising for resten av dagen skal ein varsle føresette.
  • Elevar på 8.‒10. trinn kan visast bort i opptil 3 dagar.
  • Elevar på vidaregåande trinn kan visast bort i opptil 5 dagar eller resten av skuleåret dersom regelbrotet er alvorleg.
 
Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule og deira føresette.

Kriterium/vilkår

Før rektor sjølv gjer vedtak om bortvising, skal rektor rådføre seg med lærarane til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal vere vurderte før ein gjer vedtak om bortvising.

Regelverk

Sjå spesielt opplæringslova § 2-9 Ordensreglement og liknande og § 2-10 BortvisingLover
Opplæringslova

Rettleiing
Ordensreglement (Udir.)
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Du kan klage på dei mest alvorlege refsingstiltaka, det vil seie vedtak om bortvising for éin dag eller meir. Klagen må vere skriftleg og grunngjeven. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre veker etter at du har fått melding om vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Rådmann
Leder:Hilde Aartun Haraldseide
Telefon:53758020
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-01-22 11:34