Planprogram for E134 Stordalstunnelen Lauareid-Håland-Bakka

Offentleg ettersyn

Komité Natur (Det faste utval for plansaker), har i sak 064/10 i møte 29.04.2010 vedtatt at Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing for E134 Stordalstunnelen Lauareid-Håland-Bakka skal leggast ut til offentlig ettersyn etter § 12-9 i Plan- og Bygningslova.

Framlegg til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30, Tove Jakobsen på tlf: 51911776 , Knut Nyland på tlf: 51911430   eller Bjørn Alsaker på tlf: 99469393.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.
 

Merknader må vere komne inn før 21.06.2010 (6 veker etter at annonsa står i avisa).