Planstrategi for Etne kommune, 2012 - 2016

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 047/12 i møte 19.06.2012 endeleg godkjend kommunal planstrategi for Etne kommune, 2012 – 2016, etter § 10-1 i Plan- og Bygningslova:

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden” (PBL § 10, 1. ledd).

Etne kommune sin planstrategi skal vere staden ein avklarar behov og prioritering av kommunen sitt planarbeid for kommune(del)planar, tema og sektorplanar i åra framover. Planstrategien reviderast når det er behov for ei ny avklaring av plansituasjonen.

Her er lenker til:
- Vedtak
- Planstrategi for Etne kommune 2012 - 2016

Tips ein ven  Skriv ut