illustrason

Planvedtak

Godkjend detaljregulering for Fjæra kai.

Kommunestyret har i sak 027/16 i møte 03.05.2016 endeleg godkjend detaljregulering for Fjæra kai endring etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på 0,9 dekar, og er regulert til kaiområde, rasteplass, vegareal og småbåthavn.

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 8000.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 23.06.2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut