Politisk organisering

Politisk organisasjonskart 2Kommunestyre Ordførar Kontrollutval Komité drift Komité forvaltning Formannskap Rådmann

Arbeidsoppgåver

Komite Drift:

Komiteen har berre ansvar for kommunen sine driftsoppgåver, inkludert forvaltningsoppgåver innan sine ansvarsområde når driftsoppgåvene ikkje har økonomiske konsekvensar. Generelle ansvarsområde vil vere driftsspørsmål innan:

 • Barnehage og skule
 • Helse og sosial
 • Pleie og omsorg
 • Kultur og fritidstilbod
 • Friluftsinteresser
 • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon og feiing.

Komite Forvaltning:

Komiteen har ansvar for kommunens lovforvaltning innanfor sitt ansvarsområdet, og har mynde i alle saker der kommunen gir løyver eller avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Generelle ansvarsområde:

 • Landbruksforvaltning
 • Bygningssaker
 • Regulering, reguleringsplanar og oppmåling
 • Friluftsforvaltning
 • Naturforvaltning og miljøvern
 • Brannstyre og oljevern
 • Lokale veg-, parkerings- og trafikksikringsspørsmål

Komiteen er i tillegg det faste utval for plansaker.

Formannskap:

Formannskapet behandlar forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastset kommunestyret sjølv området for formannskapet si virksomhet, jf.
kommuneloven § 3, pkt. 3. Formannskapet er kommunens næringsstyre.

Formannskapet har, på kommunestyret sine vegner, det folkevalde leiingsansvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda:

 • Økonomi
 • Kommuneplan
 • Sivil beredskap (Beredskapslova)
 • Overordna miljøvern
 • Hastesaker (jf. § 5 i reglementet / kommunelova § 13)
 • Likestillingssaker
 • Arbeidsgjevarpolitikk
 • Næringsutvikling
 • Overordna samferdsel
 • Bygnings- og eigedomsforvalting
 • Formannskapet skal ta opp ad hoc-saker og saker som ikkje fell naturleg inn under andre styre sitt arbeidsområde.
 • Interkommunalt samarbeid
 • Organisasjonsutvikling
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut