PP-tenesta

Oppdatert: 06.01.2016 13:47
Generelt
Omtale

Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal sørgje for at det blir utarbeidd ei sakkunnig vurdering der lova krev det. Dette gjeld først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for born i førskulealder og behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen, vidaregåande skular og i vaksenopplæring på grunnskulen sitt område.

Opplæringslova krev også sakkunnig vurdering i ein del andre tilfelle, mellom anna

  • tidlegare eller utsett skulestart
  • fritak frå opplæringsplikta
  • teiknspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elevar
  • søknad om inntil to års ekstra vidaregåande opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1
Målgruppe

Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Kriterium/vilkår

Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Regelverk

Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

Sjå:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurderingLover
Barnehageloven
Opplæringslova

Forskrifter
Forskrift til opplæringslova
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

Søknadsfrist

Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Sakshandsaming

Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

Sakshandsamingstid

Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Bjørn Eikemo
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2016-01-06 13:47