Du er her: Heim Tenester A-Å

Produksjonstilskott i jordbruket

Oppdatert: 16.10.2019 13:22
Generelt
Omtale

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøtproduksjon
 • Tilskot til små og mellomstore mjølkebruk
 • Tilskot for bevaringsverdige husdyrrasar
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønsaker
 • Distriktstilskot for potetproduksjon i Nord-Noreg

Desse pristilskotsordningane blir handterte på same måte som produksjonstilkot, og du søkjer i same søknad:

 • Distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønsaker og salat på friland
 • Distriktstilskot for matpotet dyrka i Nord-Noreg

Denne velferdsordninga blir handtert på same måte som produksjonstilskot, og du søkjer i same søknad:

 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid (sjå eiga omtale for denne ordninga)
Målgruppe

Landbruksføretak

Kriterium/vilkår

Landbruksføretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak.

Føretak som berre søkjer tilskot til birøkt, er unnateke frå kravet om å drive vanleg jordbruksproduksjon. Det er elles avgrensingar knytt til driftsfellesskap og eigarforhold.

Samarbeidspartnarar

Regelverk

Jordlova §§ 3 og 18Lover
Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Skjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tenesta tilgjengeleg i Altinn.


Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket
Vedlegg

Søknadsfrist
Søknad om produksjonstilskot i jordbruket har to søknadsfristar i året.
Tilskot til husdyr: Verksemd skal søkje både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfristen ved del 2 av søknaden er 15. oktober med teljedato 1. oktober.
 
Tilskot til arealproduksjon: Verksemd kan søkje frå 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.
 
Dyr på beite: Du kan søkje frå og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.
 
Produksjon av frukt, bær, grønt og potet har søknadsfrist 15. oktober dersom produksjonen blir seld innan 15. oktober. For produkt som blir selde seinare enn 15. oktober er kan du etterregistrere varene innan 10. januar året etter.
Søknaden sendes til

Sakshandsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Sakshandsamingstid

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Dette gjeld sjølv om du har fått melding om vedtaket frå Landbruksdirektoratet. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Reidar Rødne (Rådgjevar)
Telefon: 53758261
Mobil: 91117763
Telefaks:
Epost: reidar.rodne@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 13:22