Regionalplan for areal og transport på Haugalandet - offentleg høyring

Fylkesutvalet i Hordaland har med heimel i plan- og bygningslova §§ 8-1, 8-3 og 8-5 vedteke å senda

forslag til Regional plan for areal- og transport på Haugalandet på høyring. Planen omfattar kommunane

Etne og Sveio i Hordaland fylke.

 

Høyring

Innspel til alle delar av planen er velkomne. Innspel skal merkast med 2014/1512 og sendast til: hfk@hfk.no

eller Hordaland fylkeskommune, postboks 7900, 5020 Bergen.

 

Høyringsfristen i Hordaland er sett til 20. mars.

 

Høyringsforslag: ATP Haugalandet_høringsforslag 150129.pdf

 

Tips ein ven  Skriv ut